null
产品概述 优势说明

产品图片

名称

用途

储存条件

CAS#:

存储条件: 77-86-1

分子量:

存储条件: 121.135

分子式:

存储条件: C4H11NO3

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

CAS#:

存储条件: 7365-45-9

分子量:

存储条件: 238.305

分子式:

存储条件: C8H18N2O4S

储存条件:

存储条件: 2-8°C

CAS#:

存储条件: 1135-40-6

分子量:

存储条件: 221.32

分子式:

存储条件: C9H19NO3S

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 密封保存,储存温度为0-40℃(32-104°F)

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 在阴凉干燥处密封保存,避光,不能受潮

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 在阴凉干燥处密封保存,避光,不能受潮

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: 632.56

分子式:

存储条件: C29H23F3N2O9S

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 194357-64-7

分子量:

存储条件: 590.60

分子式:

存储条件: C30H26N2O9S

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 199293-83-9

分子量:

存储条件: 681.73

分子式:

存储条件: C32H31N3O10S2

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 20666-12-0

分子量:

存储条件: 199.14191

分子式:

存储条件: C8H6N3NaO2

储存条件:

存储条件: 2-8℃,避光防潮

CAS#:

存储条件: 1132-61-2

分子量:

存储条件: 209.26

分子式:

存储条件: C7H15NO4S

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

CAS#:

存储条件: 82692-93-1

分子量:

存储条件: 295.33

分子式:

存储条件: C12H18NNaO4S

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

CAS#:

存储条件: 40567-80-4

分子量:

存储条件: 279.33

分子式:

存储条件: C12H18NNaO3S

储存条件:

存储条件: 0-5℃,避光防潮

CAS#:

存储条件: 9045-22-1

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 在阴凉干燥处密封存储,避光,不能受潮

CAS#:

存储条件: 1185-53-1

分子量:

存储条件: 157.6

分子式:

存储条件: C4H12ClNO3

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

< 1234...12 > 前往